Begreppet entreprenör

Ordet kommer ifrån Frankrike, där begreppet först användes som benämning för en medeltida befälhavare som hade ett mer eller mindre stort antal legosoldater att basa över. På medeltiden hade man sällan några stående (fasta) arméer utan man la oftast ut krigföringen som man kallade entreprenad.

Begreppet har senare utvecklats till att omfatta en rad olika branscher som tar på sig uppdrag på entreprenad, vilket bland annat är vanligt förekommande inom branscher som byggsektorn, äldreomsorgen och kollektivtrafiken med flera. En entreprenör är helt enkelt en person eller ett företag som utför entreprenadarbete.

“En sann entreprenör”

Inte sällan hör man uttrycket “han/hon är en sann entreprenör”, men vad innebär det egentligen i praktiken? Jo, det är en person inte bara ser möjligheter utan som även hittar nya infallsvinklar och skapar förutsättningar för att gå från idé till handling.

Det som också utmärker en “sann entreprenör” är just förmågan att ta tillvara de möjligheter som står till buds, en förmåga som inte alla människor besitter. Det kräver ett visst mått av mod, men också en stor portion nytänkande och initiativförmåga. Entreprenören skapar en efterfrågan på en viss vara eller tjänst, en efterfrågan som kanske inte fanns på marknaden innan.

Socialt entreprenörskap

Begreppet entreprenörskap kopplas oftast ihop med personer som startar eget företag, men entreprenörskap finns inom en rad olika verksamheter och ofta inom ett och samma företag. Det sista kallas för intraprenörskap, det första för socialt entreprenörskap.

Gemensamt för dem båda är att entreprenören (eller intraprenören) oftast lyckas med konststycket att förändra olika strukturer som gör att företaget kan bedrivas framgångsrikt. Den största skillnaden är att den sociala entreprenören oftare återinvesterar vinsten i företaget och samhället istället för att dela ut vinsten till företagets aktieägare.

Inlägg skapade 31

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote